PAYLAŞ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019 tarihli RG)

7 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30881

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2ncimaddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 2ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile iki ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"

Yapı Tarzı

I. Grup

II. Grup ‰

III. Grup ‰

IV. Grup ‰

V. Grup ‰

VI. Grup ‰

VII. Grup ‰

Betonarme

2,35

1,97

1,51

1,13

0,79

0,52

0,33

Diğer

4,14

3,35

2,64

1,98

1,47

0,91

0,5

"(2) İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.

(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.

(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir.

(6) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya dasürprimuygulanmaz.”

"(8) Birleşen indirimler vesürprimlerbirbiri ile toplanarak uygulanır.

(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.

(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan "190 bin TL” ibaresi "215 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her yıl, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel dikkate alınarak belirlenir.”

"

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

1020

B-YığmaKagirYapılar

725

C-Diğer Yapılar

355

MADDE 5 –Aynı Tebliğin 12ncimaddesinde yer alan "Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 –Bu Tebliğin 2ncimaddesi1/1/2020tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2016

29935 (3. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2018

30304

Bu sayfa en son 10.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ