PAYLAŞ

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.03.2022 Tarihli)

16 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31780

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-18/10/2014tarihli ve 29149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gemiler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere "12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Vadesi devam eden poliçelerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını1/5/2022tarihine kadar bu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.”

MADDE 3-Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.


Bu sayfa en son 16.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ