PAYLAŞ

(Tebliğ No: 2009/1) Sigorta Tahkim Usûlü Ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ

21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27117

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA TAHKİM USÛLÜ VE SİGORTA
HAKEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen sigortacılıkta tahkime ve bu sistemde yer alacak sigorta hakemlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

b) Liste: Sigorta hakemleri listesini,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ç) Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi,

d) Sigorta Tahkim Komisyonu: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sigorta Hakemleri

Sigorta hakemlerinde aranacak deneyime ilişkin kriterler

MADDE 3 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır.

a) Deneyim şartı her bir başvuru için münferiden incelenir.

b) Sigorta hukukunda en az beş yıl, sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği başvurusunda bulunan kişilerin bu süre zarfında yaptığı işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenir.

c) Deneyime etki edecek şekilde mesleğe ara verilen dönemler, deneyime ilişkin süre hesabında dikkate alınmaz.

ç) Deneyim için öngörülen süre şartı sağlanmış olsa dahi, deneyime etki edecek sürede mesleğe ara verilmişse, deneyim şartı gerçekleşmiş sayılmaz.

d) Yapılan işin deneyim şartını sağlayabilmesi, sigortacılık tekniği ile doğrudan ilgili olmasına bağlıdır. Sigortacılıkla ilgili bir kuruluşta çalışmış olmak sigortacılık deneyimi için tek başına yeterli değildir.

e) Akademisyenlerin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği sigortacılıkla ilgili çalışmaları ve yayınları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

f) Sigortacılık deneyiminin belgelenmesi esas olmakla birlikte, ispatın zor, imkansız veya başvuru sahibinin sahasında maruf olması gibi durumlarda ilgilinin beyanı ile de değerlendirme yapılabilir.

Bilgilendirme ve seminer

MADDE 4 - (1) Sigorta hakemi olarak Listeye kaydolma hakkını kazanan kişiler, kayıt işleminden önce Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından sistemin işleyişi hakkında bilgilendirilir. Yapılacak bilgilendirmenin şekli ve içeriği Müsteşarlığın görüşü alınarak belirlenir.

(2) Sigorta hakemlerinin bilgilerinin güncellenmesi, istişare ve koordinasyon amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu ve Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından seminerler düzenlenebilir. Düzenlenecek seminerin içeriği, şekli ve süresi Müsteşarlığın görüşü alınarak belirlenir.

Sigorta hakemliği

MADDE 5 – (1) Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere:

a) Taraflardan biriyle istihdam ilişkisi bulunmaksızın sözleşmeli veya dosya başı anlaşmalı olarak çalışan avukatlar sigorta hakemliği yapabilir.

b) Akademisyen hukukçuların taraflardan herhangi birine hukuki mütalaa vermesi sigorta hakemliği yapmalarına engel teşkil etmez.

(2) Birinci fıkranın (a) ve hakemlik yaptığı uyuşmazlıkla ilişkili olmak üzere (b) bentlerinin geçerli olduğu hallerde hakem, dosya kendisine intikal ettiği tarihten itibaren durumunu, karşı tarafa iletilmesi amacıyla, Komisyona derhâl bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılama

Başvuru

MADDE 6 – (1) Kişilerin Sigorta Tahkim Komisyonuna doğrudan başvurusu esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakları saklıdır.

(2) Komisyon kişilerin başvurularını hızlı ve basit biçimde yapabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Karar süreci

MADDE 7 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin yirmiikinci fıkrası uyarınca Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanacağından;

a) Hakemler sadece kendilerine tevdi olunan evrak üzerinden karar verir,

b) İlke olarak dosya üzerinde inceleme yapar ancak duruşma yapmalarına da bir engel yoktur,

c) Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda deliller için kabul edilen hükümler tahkimde de uygulanır,

ç) Hakemler ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı veremez,

d) Hakemlerde açılmış bir dava üçüncü kişilere ihbar edilebilir ve üçüncü kişiler de hakemlerde açılmış davaya müdahil olabilir.

Kararların şekli

MADDE 8 – (1) Hakem kararlarında;

a) Uyuşmazlığın neden ibaret olduğu,

b) Maddi ve hukuki gerekçe,

c) Davanın esası ve yargılama giderleri

yer almak zorundadır. Hakem kararları, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından belirlenen ve Müsteşarlık tarafından uygun görülen formata göre hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ