PAYLAŞ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.12.2019 tarihli RG)

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2ncimaddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan "215 bin TL” ibaresi "240 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-14_dosyalar/image004.jpg

MADDE 4 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Teminat

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi1/1/2020ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 5 –Bu Tebliğ1/1/2020tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2018

30304

2-

7/9/2019

30881

Bu sayfa en son 10.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ