PAYLAŞ

Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları

SİGORTA EKSPERLERİ MESLEK KURALLARI

GİRİŞ

Bu Meslek Kuralları, sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, disiplin ve dayanışma içinde çalışmasını sağlamak amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak, ülkemizde faaliyet gösteren bütün Sigorta Eksperlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

(1) Bu Meslek Kurallarında geçen;

a) Kanun: 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununu,
b) Yönetmelik: Sigorta Eksperleri Yönetmeliğini,
c) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesini,
ç) Meslek Kuralları: Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarını,
d) Eksper: Sigorta Eksperini ifade eder.

1. BÖLÜM

SİGORTA EKSPERLİĞİ MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ

Sigorta Eksperliği mesleğinin dayandığı temel ilkeler şu şekildedir:

(A) Tarafsızlık İlkesi:

(1) Eksper, mesleğin tanımlayıcı/belirleyici özelliklerinden birisi olduğu üzere, sigortalı ile sigortacının haklarını, tayin edenin kim olduğuna bakmaksızın korumak ve kamu yararına uygun hareket etmek zorundadır. Bu itibarla, Eksper;

a) Mesleğinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gereğine inanmış olarak bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Eksper hiçbir zaman taraflı ve ön yargılı şekilde davranarak işini icra etmez.
b) Mesleki çalışmasında tarafsızlığını korur; tarafsızlığını zedeleyecek tavır, tutum ve davranış içinde olmaz.
c) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek durumlarda iş kabul etmez.
ç) Taraflar arasındaki anlaşmazlığın ve doğabilecek gerginliğin dışında kalır.

(B) Güven İlkesi

(1) Eksper, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.

(2) Eksper, yapacakları bilgilendirmelerde basit ve kolay anlaşılabilir olmayı gözetir, faaliyetlerinde şeffaflığı en üst düzeyde tutar.

(3) Eksper, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, özel yaşantısında da buna özen gösterir.

(C) Mesleki Ehliyet İlkesi

(1) Eksper, mesleki ehliyet ve yetkili kılındığı branş ya da branşlar dışında ekspertiz yapmaz.

(2) Eksper, bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli olmadığını bildiği bir işi kabul etmez.

(3) Eksper, aldığı işin uygun bir biçimde yerine getirilmesini temin edecek zamanı ayırır. İhtiyaç duyduğu takdirde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konusunda kendisini kanıtlamış bir uzmandan danışmanlık yardımı alır.

(D) Sır Saklama İlkesi

(1) Eksper mesleki sırların saklı tutulmasından sorumludur. Meslekten ayrılmak bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

(2) Eksper, yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler ile, mevzuat dahilinde gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tarafların (sigortalı ve sigortacı) rızasının bulunduğu durumlar dışında her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar, üçüncü kişilerden özenle saklar.

(3) Eksper, çalıştırdığı kimselerin ve stajyerlerinin meslek sırrına aykırı davranmalarını engelleyecek tedbirler geliştirir ve uygular.

2. BÖLÜM

SİGORTA EKSPERLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASI

Sigorta Eksperlerinin, mesleğin icrası esnasında riayet etmeleri gereken temel kurallar şu şekildedir:

(A) Meslektaşlar Arası İlişkiler

(1) Müşterek ekspertiz yapanlar başta olmak üzere, hiçbir eksper herhangi bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü ve onur kırıcı kişisel görüş ve düşünceler belirtemez.

(2) Ekspertiz ücretine ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen rehber tarifeye uyar.

(B) Sigortalılar ile İlişkiler

(1) Eksper, sigortalılarla olan ilişkilerinde saygılı ve özenli iletişim kurar.

(2) Eksper, talep edilmesi halinde, ekspertize ilişkin bilgileri sigortalıyla paylaşır.

(C) Sigorta Şirketleri ile İlişkiler

(1) Eksper, sigorta şirketleri ile ilişkilerinde meslek onuru ve haysiyetine uygun tutum ve davranış sergiler. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.

(D) Büro ve Çalışma Düzeni

(1) Eksper, reklam niteliğinde duyuru yapamaz.

(2) Eksperin başlıklı kâğıtları, kartvizitleri, büro tabelaları, reklam niteliğini taşıyabilecek nitelikte olamaz.

(3) Eksper, mesleki teamüllere uygun olmayan şekilde kendine iş sağlama niteliğinde tutum ve davranışlarda bulunamaz.

(4) Eksper, ofisinin görevin onur ve vakarına uygun biçimde düzenlenmesine özen gösterir. Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder.

(5) Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan eksper, ağırlıklı olarak görev aldığı tarafa veya taraflara, durumunu önceden bildirir.

(6) Eksper, haklı mazeretler dışında, verilen görevleri kabul eder.

(7) Yanına stajyer alan eksper, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli azami özeni dikkati gösterir ve bu yönde olanaklar hazırlar.

(E) Ekspertiz ve Raporlama

(1) Eksper, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra İcra Komitesi tarafından alınan kararlara uymakla mükelleftir.

(2) Eksper, mesleği ifa ederken poliçe genel ve özel şartlarını (kapsamı, teminat dışı haller, aksine sözleşme yoksa teminat dışı haller vb.) rehber edinip ekspertiz raporunu bu çerçevede sonuçlandırır.

(3) Eksper, aldığı hasar dosyasını sonuna kadar takip eder ve yasal süresi dahilinde ekspertiz raporunu tanzim ederek üzerine düşen görevi tamamlar. Ancak kişisel veya meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde dosyayı iade edebilir. Bu hallerde eksper durumu kendisini atayan tarafa yazılı olarak bildirir.

(4) Eksper mesleğe yakışan kılık - kıyafetle işini ifa eder.

(5) Sigorta Eksperi, ekspertiz işlemlerinin yürütülmesinde, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevlendirilen uzman başta olmak üzere, yanında çalışan raportör, yardımcı eleman veya stajyer vb. farklı unvan ve nitelikteki kişilerden faydalanabilir. Ancak, söz konusu kişiler büro işlemleri dışında, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarlarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar ile mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi çalışmalarını yapamaz.

(6) Sigorta Eksperleri, fiili ekspertiz yapmadığı durumlarda, bu hususu ekspertiz raporunda belirtmek zorundadır.

(F) Duyuruların Takibi

(1) Eksperler, www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinde ilan edilen duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

(G) Diğer Hususlar

(1) Kasko sigortası hasarlarında, Sigorta Eksperlerince ikame araç temini için belirlenen onarım süreleri konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesini teminen;

a. Araçların servislerde / tamirhanelerde onarım için sıra beklemeleri veya servisler / tamirhaneler tarafından sağlanacak olan yedek parçaların temininde yaşanan güçlükler nedeniyle uzayan onarım süresi sigortacıya rücu edilemez. Bu itibarla, belirtilen süreler Sigorta Eksperi tarafından tespit olunan onarım sürelerine ilave edilemez.

b. Yedek parçaların sigorta şirketlerine hizmet sağlayıcılar tarafından temin edildiği haller ile söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan plastik ve / veya alüminyum parça onarımlarının gerçekleştiği hallerde, bu süreler Sigorta Eksperi tarafından tespit olunan onarım sürelerine ilave edilir.

c. Sigorta Eksperi tarafından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak tespit olunan onarım süresi taraflara bildirilerek ekspertiz raporunda yer verilir ve onarım süresinde herhangi bir nedenle bölümlendirmeye gidilmez.

(2) Sigorta Eksperleri yanında çalıştırdıkları kişiler ile Sigorta Eksperliği faaliyeti kapsamında, gizli kalması gereken bilgilerin korunmasına yönelik, gizlilik sözleşmesi yapmak zorundadır.

Bu sayfa en son 19.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ