PAYLAŞ

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007                              Resmi Gazete                                    Resmi Gazete Sayısı: 26582

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında; sigorta primlerinin sigorta şirketlerince serbest olarak tespiti esaslarına, asgari sigorta teminat tutarlarına, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar ile yarış düzenleyenlerin yaptırmak zorunda oldukları sorumluluk sigortasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (Değişik:RG-16/6/2021-31513)(13)

(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)(Mülga:RG-16/6/2021-31513)(13)

b)(Değişik:RG-19/6/2013-28682)Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

c)(Mülga:RG-6/2/2008-26779)

ç) İşleten: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan işleteni,

d)(Mülga:RG-16/6/2021-31513)(13)

e) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk sigortası branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerini,

f) Sigorta teminatları: Trafik sigortası kapsamında sağlanan maddi teminat ile tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarını,

g) Trafik sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını,

ğ)(Değişik:RG-19/6/2013-28682)TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Merkezi Sistemini,

h)(Ek:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ı)(Ek:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Motorlu Araç İşletenler

Sigorta primlerinin tespiti esasları

MADDE 4 –(Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1)(Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)Sigorta şirketleri, bu Yönetmeliğin ekindeki tablolarda yer alan araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler.

(2)(Mülga:RG-3/8/2016-29790)(6)

(3) Bir sigorta şirketi adına aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

(4)(Ek:RG-19/6/2013-28682)(3)Sigorta şirketleri poliçe üretim ve düzenleme süreçlerinde motorlu araç işletenlere sigorta primi teklifi verme seçeneğine yer vermek ve buna ilişkin gerekli teknik altyapıyı tesis etmek zorundadırlar. Sigorta şirketleri tarafından verilen teklifler, her durumda üç iş gününden az olmamak kaydıyla teklifin verildiği ay sonuna kadar geçerlidir. Sigorta şirketleri belirledikleri temel sigorta primleri ve motorlu araç işletenlere uygulayacakları prim indirim ve artırım sebeplerini oranlarıyla beraber uygulamaya başlamadan(Değişik ibare:RG-3/8/2016-29790)(6)5 gün önce TRAMER’e yazılı olarak ve güvenli elektronik ortamda gönderirler. TRAMER, söz konusu temel prim, prim indirim ve artırım sebeplerini oranlarıyla beraber(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumun erişimine sunar.

(5)(Ek:RG-27/11/2013-28834) (Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurum, belirleyeceği esaslar dahilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta priminin tespitinde işletenin ikametgahının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.

(6)(Ek:RG-3/8/2016-29790)(6)(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurum, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebilir.(Değişik cümle:RG-11/7/2017-30121)Bu sigortalıların primi(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumcatespit edilir.

(7)(Ek:RG-24/4/2019-30754)Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.

(8)(Ek:RG-31/12/2021-31706 7. Mükerrer)(14)Kurum, araçların yakıt cinsine ve misyon değerlerine göre bu Yönetmelikte düzenlenen prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak(Değişik ibare:RG-17/5/2022-31838)(15)%20’yekadar indirim veya artırım uygulamaları getirebilir.

(9)(Ek:RG-4/4/2023-32153)(17)Kurum, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak %20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.

İndirimlerin ve artırımların uygulanması

MADDE 5 –(Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1)(Değişik:RG-4/4/2023-32153)(17)Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddedeki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Kurum hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı için özel esaslar getirebilir.

Basamak No

*İndirim %

*Artırım %

8

-

-

7

-

-

6

-

-

5

-

-

4

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

0

-

-

* İndirim ve artırım oranları şirketlerce serbestçe belirlenecektir.

(2) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)4.basamak uygulanır.

(3) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

(4) Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

(5) Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

İbrazı istenen ve saklanması gereken belgeler

MADDE 6 –(1) Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;

a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,

b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,

ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

(3) Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’ den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler.(Mülga son cümle: RG-19/6/2013-28682)(4)(…)

(4) Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri

MADDE 7 – (Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.(Ek cümle:RG-31/12/2022-32060 5.Mükerrer)Devlete ve kamu kuruluşlarına ait araçların zamanında yenilenmeyen poliçelerinde bu madde kapsamında ilave prim uygulanmaz.

İndirim ve artırımların hesabı

MADDE 8 –(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

Araç işleteni sıfatının kazanılması ve zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası indirimi

MADDE 9 –(Başlığıyla birlikte değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

(2)(Mülga:RG-7/3/2015-29288)

Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi

MADDE 10 –(Mülga:RG-6/2/2008-26779)

İşletenin değişmesi

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/6/2013-28682)

(1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

(2)(Mülga:RG-13/7/2019-30830)(12)

Yurtdışına çıkarılan araçlar

MADDE 12 –(Mülga:RG-6/2/2008-26779)

Kısa süreli sigortalar

MADDE 13 –(1) Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.

(2)(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

(3)(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

(4)(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

İhtiyari mali sorumluluk sigortası

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelikle veya(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurul tarafından tespit edilen asgari teminat tutarları üzerinde teminat verilmesi, motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında ilave prim alınması şartıyla mümkündür.

Sigorta Şirketlerince Belirlenen Tarifeler (Değişik madde başlığı: RG-6/2/2008-26779)

MADDE 15 – (Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)

(1) Şirket tarifeleri hakkında şirket yetkili aktüeri tarafından hazırlanacak rapor denetime hazır olacak şekilde şirket merkezinde saklanır. Tarifelere ilişkin özet gerekçeler şirketlerce tarifelerle beraber TRAMER’ e iletilir.

(2) Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. TRAMER, şirketlerce 5 inci ve 7 nci maddelerde hükme bağlanan esaslara uygun işlem tesis edilip edilmediğini kontrol eder.

(3) Birlik,(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumun belirlediği esaslar çerçevesinde bağlayıcı olmamak kaydıyla Trafik Sigortası Rehber Tarifesi hazırlayabilir. Bu tarife, Birlik internet sitesinde yayınlanır.

(4)(Ek:RG-12/8/2022-31921)(16)Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.

Değişiklikler

MADDE 16 –(Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1)(Değişik: RG-19/6/2013-28682)(4)(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurum, trafik sigortası prim tutarlarının; sigorta şirketlerinin mali bünyelerinin güçlendirilmesi, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigorta şirketlerinin sigorta yapmaktan kaçınmasının önlenmesi amaçlarıyla sigortacılık esasları çerçevesinde değiştirilmesini isteyebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihaleleri

MADDE 17 –(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar

Teminatlar

MADDE 18 –(1) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Primlerin tespiti

MADDE 19 –(1) Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.

(2) İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarış Düzenleyenler

Teminatlar

MADDE 20 –(1) Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre bu Yönetmelikte motorlu araç işletenleri için öngörülen asgari teminatları içeren sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

(2) Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.

Primlerin tespiti

MADDE 21 –(1) Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.

Sigorta süresi

MADDE 22 –(1) Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme

MADDE 23 –(1) Sigorta poliçelerinde, poliçenin düzenlenmesinde esas alınan indirim ve artırım sebeplerinin isim, oran ve tutarlarıyla beraber okunaklı biçimde gösterilmesi zorunludur.

(2)(Ek:RG-19/6/2013-28682)(3)Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin olarak resmi internet sitelerinde geçerli sigorta tarifeleri kapsamında prim sorgulama ekranı tahsis ederler. Bu sorgulama ekranı prim sorgulaması yapmak isteyen kişiye sigorta primi hakkında açıklayıcı bilgi sunmak zorundadır. Kişilerin trafik sigortası ile ilgili verilere erişimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumca belirlenir.

Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

MADDE 24 –(1) Bu Yönetmelik ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

(2) Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurul tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

Poliçe kayıtları ve TRAMER’ e iletilecek bilgiler

MADDE 25 –(1) Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi gerçekleştirmek zorundadır.(Ek cümle:RG-9/12/2009-27427)(1)Trafik sigortası poliçelerinin üzerine Sigorta Bilgi Merkezi'nin her bir poliçe için oluşturduğu Sigorta Bilgi Merkezi Numarası ve Bilgi İşlem Referans Numarasının asgari 12 punto olarak bastırılması zorunludur.

(2) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER’ e iletmekle yükümlüdür.

Zorunlu trafik sigortası pulu

MADDE 26 – (Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

Takas odası

MADDE 27 –(1) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde öngörülen durumlarda güvence hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya güvence hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak rücu talepleri 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen takas odası üzerinden tazmin edilir.

Gizlilik

MADDE 28 –(Mülga: RG-19/6/2013-28682)(4)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki araçlar

MADDE 28/A – (Ek:RG-22/5/2016-29719)(5)

(1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan araçlar için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin teminat limitleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ilgili teminat limitlerinin iki katı olacak şekilde uygulanır.

Yaptırımlar

MADDE 29 –(1) Bu Yönetmeliğe veya esaslara aykırı hareket eden sigorta şirketleri ve aracıları hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi gereği idari para cezası uygulanır.

2007 ve 2008 yılına ait tarifeler

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarifelerden bu Yönetmelik kapsamına girenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.

2007 ve 2008 yıllarında uygulanacak esaslar

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, 2007 yılına mahsus olmak şartıyla Birlikçe hazırlanan esaslar 15/7/2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kuruma gönderilir.(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumca tasdik edilen esaslar 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 16 ncı maddede belirtilen 6 aylık süre 1/1/2008 tarihinde uygulamaya konulacak esaslar için uygulanmaz. Bu tarihte yürürlüğe konulacak esaslara ilişkin teklif en geç 30/11/2007 tarihine kadar(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumun görüşüne sunulur.

2007 yılında TRAMER’ ce yapılacak kontroller

GEÇİCİ MADDE 3 –(Değişik:RG-6/2/2008-26779)

(1) 1/7/2008 tarihine kadar 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TRAMER’ ce yapılacak kontrolde, esaslara uyum dikkate alınır.

GEÇİCİ MADDE 4 –(Ek:RG-6/2/2008-26779)

(1) 1/7/2008 tarihinden önce araç işleteni sıfatını kaybedenler ile yurt dışına mesleki faaliyeti sebebiyle veya görevi nedeniyle aracını çıkartan işletenlerden 10 uncu ve 12 nci maddelerde öngörülen şartları yerine getirenler için talepleri halinde bu maddeler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 –(Ek:RG-9/12/2009-27427)(1)

Bu Yönetmelik eki tablolarda 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile eklenen ve tanımlanan yeni araç türleri üzerinden poliçesi yenilenecek sigortalıların mevcut indirim hakları korunur.

Sigorta primlerinin değiştirilme süresi

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-19/6/2013-28682) (Mülga:RG-3/8/2016-29790)(6)

Araç türü değişikliğine ilişkin uyulacak esaslar

GEÇİCİ MADDE 7 –(Ek:RG-27/11/2013-28834)(4)

(1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumları değişmez.

Araç grup tanımına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 8(Ek:RG-10/8/2014-29084)

(1)Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlış teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini korur.

Poliçelerin sonlandırılmasına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 9 –(Ek:RG-10/8/2014-29084) (Değişik:RG-31/12/2021-31706 7. Mükerrer)(14)

(1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)250TL’den az olamaz. Bu primin(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)200TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.

Vadesi devam eden Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 10 –(Ek:RG-22/5/2016-29719)(5)

(1) Bu madde kapsamındaki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri, aynı araç için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin vadelerinin dolması veya ilgili mevzuat uyarınca sonlandırılması halinde ayrıca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. İlgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Bu durumda ilgili araçlar için düzenlenecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçeleri bu Yönetmeliğin 28/A maddesine göre düzenlenir.

(2) Bu madde kapsamındaki Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin aynı araç için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinden önce sonlandığı durumda, mevcut Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinin teminatları kalan poliçe süresi bakımından herhangi bir zeyilname veya ilave prim ödemek gerekmeksizin bu Yönetmeliğin 28/A maddesine uygun olarak artırılır.

Trafik sigortası poliçelerine ilişkin primlerin tespiti

GEÇİCİ MADDE 11 –(Ek:RG-3/5/2017-30055)(7)

(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin uygulanması bakımından 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek prim tutarları Ek-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez.

(2) Ek-1’de yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır.(Ek cümle:RG-31/12/2021-31706 7. Mükerrer)(14)Bu fıkrada belirlenen azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak(Ek ibare:RG-12/8/2022-31921)(16), 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak(Ek ibare:RG-4/4/2023-32153)(17), 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak(Ek ibare:RG-14/12/2023-32399), 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık %5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden arttırılacaktır.(Ek cümle:RG-14/12/2023-32399)Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.(Değişik cümle:RG-14/12/2023-32399)Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.

(3) Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, Ek-2’de yer alan 4. basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz.

(4) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)Ek-3, Ek-3/A ve Ek-3/B’ de yer alan indirim/artırım oranlarına ilişkin sistemsel kontrolleri gerçekleştirir. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, Ek-1 ve Ek-2’ye uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3’te yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz. (Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.)(Ek cümle:RG-12/8/2022-31921)(16)Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden,(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)Ek-3/A’da ve Ek-3/B’de yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.

(5) Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı %10’dan daha az olamaz. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden hesaplanır.

(6) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için(Değişik ibare:RG-4/4/2023-32153)(17)4. basamak uygulanır.

(7) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.

(8) Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenir.

(9)(Ek:RG-31/12/2017-30287)(9)Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı Aralık ayı azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.

(10)(Ek:RG-31/12/2021-31706 7. Mükerrer)(14)1/2/2022tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ocak ayında uygulanan azami primlere %20 eklenerek uygulanır.

(11)(Ek:RG-17/5/2022-31838)(15)1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır.

(12)(Ek:RG-12/8/2022-31921)(16)1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %20 eklenerek uygulanır.

(13)(Ek:RG-4/4/2023-32153)(17)2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1/5/2023 tarihinden itibaren Ek-2’de yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanır. Birinci ve üçüncü fıkralarda 4. basamak primlerine yapılan atıflar baz prime yapılmış sayılır.

(14)(Ek:RG-4/4/2023-32153)(17)En az beş sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan işletenler için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde 8. basamak uygulanır. 1. basamakta bulunan işletenler için sigorta süresi içinde üç ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde müteakip sigorta sözleşmesinde 0. basamak uygulanır.

(15)(Ek:RG-4/4/2023-32153)(17)1/5/2023tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.

Riskli sigortalılar havuzu

GEÇİCİ MADDE 12 –(Ek:RG-11/7/2017-30121)(8)

(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur. Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca Ek-4’teki esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılır.

(2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurum,

a) Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple(Değişik ibare:RG-16/6/2021-31513)(13)Kurumca uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilir.

b) Bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilir.

Yürürlük

MADDE 30 –(1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/8/2007 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 –(Değişik:RG-16/6/2021-31513)(13)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

____________

(1)Bu değişiklik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

(2)Bu değişiklik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

(3)Bu değişiklik 1/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(4)Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(5)Bu değişiklik 26/4/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(6)Bu değişiklik 20/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(7)Bu değişiklik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(8)Bu değişiklik 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(9)Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

(10)Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

(11)Danıştay Onbeşinci Dairesinin 17/01/2018 tarihli ve Esas No: 2017/2261 sayılı kararı ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 7,8,9,10 ‘a 11.07.2017 tarih ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3. Maddesiyle eklenen; ‘Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin %15’ini aşamaz.’ Tümcesinin ve yürürlülüğünü gösteren 5. maddesinin (c) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(12)Bu değişiklik 1/9/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

(13)Bu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

(14)Bu değişiklik 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

(15)Bu değişiklik 1/6/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

(16)Bu değişiklik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

(17)Bu değişiklik 15/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

6/2/2008

26779

2

4/5/2008

26866

3

19/6/2009

27263

4

9/12/2009

27427

5

15/9/2011

28055

6

25/12/2012

28508

7

19/6/2013

28682

8

27/11/2013

28834

9

10/8/2014

29084

10

7/3/2015

29288

11

22/5/2016

29719

12

3/8/2016

29790

13

3/5/2017

30055

14

11/7/2017

30121

15

31/12/2017

30287

16

22/6/2018

30456

17

21/12/2018

30632

18

24/4/2019

30754

19

13/7/2019

30830

20

16/6/2021

31513

21

21/10/2021

31635

22

31/12/2021

31706 7. Mükerrer

23

17/5/2022

31838

24

12/8/2022

31921

25

31/12/2022

32060 5.Mükerrer

26

4/4/2023

32153

27

19/9/2023

32314

28

14/12/2023

32399

Bu sayfa en son 18.04.2024 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ