PAYLAŞ

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31031

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE
TALİMATI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinin B. Talimat başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "ilgili sigorta şirketlerince” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün 5 inci maddesinde yer alan "SBM nezdinde kurulan veri tabanı üzerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere "sıra usulü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/5/2015

29347

Bu sayfa en son 6.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ