PAYLAŞ

(2010 / 30) Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından 23.09.2010

SİGORTA EKSPERLERİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK

İŞLEMLERE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2010 / 30)

Müsteşarlığımıza iletilen çeşitli yazılarda "Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık” ve "Mühendislik” dallarında ruhsatnamesi olan sigorta eksperlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) lisanslanan değerleme uzmanı olarak faaliyette bulunup bulunamayacağı ile trafik kazası sonrası yapılan onarımlar nedeniyle araçlarda oluşan değer kaybı konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta ekspertiz raporu düzenlenmesinin ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmeyeceği, bu tür bir ekspertiz faaliyetinin eksperin görevleri arasında olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmekte olup, tereddütleri gidermek üzere söz konusu işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, sigorta eksperlerinin Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesi uyarınca gerçek kişi olarak mutat veya tüzel kişi olarak münhasıran sigorta eksperliği faaliyetinde bulunmaları gerekmekte olup, gerçek veya tüzel kişi eksperlerin eksperlik faaliyetini sürdürdükleri işletmelerinde sigorta eksperliği dışında faaliyette bulunmaları mümkün değildir.

Bununla birlikte, ilgili eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperlerin mesleğin niteliği ile bağdaşmayan işlerden olmamak kaydıyla, söz konusu dallar ile bağlantılı olabilecek ve konusu sigorta olmamakla birlikte değerleme ve kıymet tespiti gibi eksperlik görev alanıyla ilgili konularda faaliyet göstermelerinin, 5684 sayılı Kanunda belirtilen başka faaliyet yasağı kapsamında değerlendirilmeyeceği mütalaa edilmiştir. Ancak, bahse konu işlemlerin ilgili mevzuatta aranan şartların yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınması koşuluyla yapılabileceği izahtan varestedir.

Diğer taraftan, Sigortacılık Kanununda yer alan "Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi” sigorta eksperi tanımı çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde, sigorta poliçelerine konu olup olmadığına bakılmaksızın kaza sonrası araçlarda oluşan değer kaybı konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta sigorta eksperlerince ekspertiz raporu düzenlenmesinde sigortacılık mevzuatına aykırı bir husus bulunmamaktadır.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ